The Cross
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieën
The Cross!
 
 
 
 
 
 
 
Jezus Christus is voor onze zonden
aan het kruis gegaan.
Zijn Bloed heeft gevloeid 
op het kruis van Golgotha
en  reinigt jou van al je zonden
en besmeurdheid van deze wereld.
 
Dit betekent dat
als je je leven aan de Here Jezus geeft
Hij je schoonwast met Zijn Bloed.
als je wilt
 ontvang je dan de Heilige Geest
en zul je voor altijd
 Zijn Eigendom zijn.
Eeuwig leven zul je ontvangen,
 als je voor Jezus kiest.
 
Ieder mens komt voor deze keuze te staan.
De keuze voor Jezus die leven geeft
of de keuze voor de hel, die net zo reeel is.
 
Wat kies jij?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door het Bloed van Jezus :       
                                     
- ben ik verlost uit de handen van de duivel.
- zijn al mijn zonden vergeven
- wordt ik voortdurend gereinigd
   van alle zonde.
- vernieuwd alsof ik nooit gezondigd had
- ben ik  heilig gemaakt,
   apart gezet voor God.
- heb ik de vrijmoedigheid om in de
  Tegenwoordigheid van God te komen.
 Arend
 
Als we onze knieen buigen
en ons hart overgeven aan Hem
worden we echt vrij
en kunnen we Hem
aanbidden
met heel ons hart.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieve Here God en Vader,
 
Ik wil vandaag
 met mijn leven bij U komen.
Ik wil vergeving vragen
 voor mijn zonden.
Alle zonden die ik,
in mijn leven zonder U,
heb begaan .
Here Jezus, ik wil U aannemen
 als mijn persoonlijke Redder en Verlosser.
Dank U dat U ook voor mijn zonden
stierf aan het kruis.
Ik wil mijn hart voor U openen.
Wilt U door Uw Heilige Geest
in mijn hart komen wonen
 en mij vernieuwen van binnenuit.
Leer mij om U te volgen
 en te gehoorzamen.
Leer mij Uw woord
 te lezen en te begrijpen.
Ik leg mijn leven
 van nu af aan in Uw hand.
Amen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jezus heeft Zijn leven gegeven
 
 Jezus is Opgestaan uit de dood.
 
En heeft Overwonnen.
 
Uit liefde voor ons
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Laatste reacties
 
 
 
 
Ik geloof in het bloed van Jezus,
Opwekking 555
 
 
 
Ik geloof in het bloed van Jezus,
Ik geloof in de kracht van zijn naam.
Ik geloof dat Hij stierf voor mijn zonden,
ik geloof: Hij is opgestaan!

Ik geloof dat zijn moeder een maagd was,
Ik geloof in het heilig offerlam.
Ik geloof dat Hij opsteeg naar zijn Vader
en dat Hij eens terugkomen zal.

Refrein:
Op die rots bouwt de Heer zijn kerk;
dit huis is niet gebouwd op zand.
Op die rots staan wij samen sterk;
het kwaad krijgt nooit de overhand.
Ik geloof dat Hij ons kwam redden,
ik geloof dat Hij mens was zoals wij.
Ik geloof dat Hij ons zijn Geest zond,
ik geloof in zijn kracht, ook in mij.

Ik geloof in zijn trouw elke morgen,
dat zijn liefde er altijd al was.
Ik geloof dat Hij voor ons wil zorgen,
ik geloof dat Hij zieken genas.

(Refrein)

Ik geloof in de eenheid van zijn kind'ren,
zo verschillend, maar toch één kerk.
Dat, waar wij in zijn naam bijeen zijn,
Jezus Zelf in ons midden werkt.

Ik geloof dat ik bergen kan verzetten
en dat ik zijn stem kan verstaan.
Ik geloof, als ik bid zonder twijfel,
dat ik wonderen zal zien in zijn naam.

(Refrein 2x)
Ik geloof in het bloed van Jezus. (3x)


Lees meer...

        

Wat Jezus aan het kruis heeft gedaan...
Dat was veel meer dan alleen het afwassen van zonden...
Oh...?!

Wat Jezus aan het kruis heeft gedaan staat bekend als oplossing voor onze zonde. De bijbelse betekenis van (Zijn) bloed wat vloeide is nog veeeeeel meer en indrukwekkender:
 
1. TROUW (verbond)
 
Exodus 24:8 ,,Toen nam Mozes het bloed en sprengde het op het volk en hij zeide: Zie, het bloed van het verbond dat de Here met u sluit, op grond van al deze woorden.''
 
2. VERZOENING
 
Exodus 30:10 ,,Aaron zal met het bloed van het zondoffer der verzoening eenmaal per jaar op zijn hoornen verzoening doen; eenmaal per jaar zal hij er verzoening op doen voor uw geslachten; allerheiligst is het voor de Here.''
 
Romeinen 5:9 ,,Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn.''
 
3. VERGEVING
 
Mattheüs 26:28 ,,Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.''
 
Efeziërs 1:7 ,,En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade...''
 
Hebreeën 9:25 ,,En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving.''
 
4. LEVEN
 
Deuteronomium 12:23 ,,Houd er echter aan vast, dat gij geen bloed eet, want het bloed is de ziel en gij zult niet de ziel met het vlees eten.''
 
Ezechiël 16:6 ,,Toen kwam Ik voorbij u, en Ik zag u trappelen in het bloed van uw geboorte en Ik zeide tot u, in uw bloed: leef; ja, Ik zeide tot u, in uw bloed: leef.''
 
5. EEUWIG LEVEN
 
Johannes 6:53+54 ,,Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage.''
 
6. HEILIGING
 
Exodus 29:21 ,,Gij zult van het bloed, dat op het altaar is, en van de zalfolie nemen en sprenkelen op Aaron en op zijn klederen, en ook op zijn zonen en op de klederen van zijn zonen; en hij zal heilig zijn, hij en zijn klederen, en ook zijn zonen en de klederen van zijn zonen.''
 
7. BESCHERMING
 
Exodus 12:23 En de Here zal Egypte doortrekken om het te slaan; wanneer Hij dan het bloed aan de bovendorpel en aan de beide deurposten ziet, dan zal de Here die deur voorbijgaan en de verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan.
 
Hebreeën 11:28 ,,Door het geloof heeft hij het Pascha gehouden en het bloed doen aanbrengen, opdat de verderver hun eerstgeborenen niet zou aanraken.''
 
8. EIGENDOM
 
Handelingen 20:28 ,,Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, die Hij Zich door het bloed van zijn Eigene verworven heeft.''
 
Openbaring 5:9 ,,En zij zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie...''
 
9. INTIMITEIT
 
Efeziërs 2:13 ,,Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus.''
 
Hebreeën 10:19 ,,Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus...''
 
10. VREDE
 
Colossenzen 1:20 ,,...en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.''
 
11. VERNIEUWING
 
1 Johannes 1:7 ,,...maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.''
 
Hebreeën 9:14 ,,...hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen?''
 
12. GENEZING
 
Jesaja 53:5 ,,Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.''
 
13. ZUIVERING EN REINIGING
 
Spreuken 20:30: ,,Bloedige striemen zuiveren het kwaad uit, en slagen reinigen de schuilhoeken van het hart.''
 
14. OVERWINNING
 
Openbaring 12:11 ,,En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.''
 
Bron: Eo.nl
 
Lees meer...
 
 
Heer, uw bloed dat reinigt mij,
Opwekking 315
 
 
 
Heer, uw bloed dat reinigt mij,
doet mij leven en maakt mij vrij.
Heer, uw bloed dat nam mijn plaats
in het offer, dat u bracht.
En u wast mij, witter dan de sneeuw,
dan de sneeuw.
Mijn Jezus, Gods Lam voor mij
geslacht.
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl