The Cross
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieën
The Cross!
 
 
 
 
 
 
 
Jezus Christus is voor onze zonden
aan het kruis gegaan.
Zijn Bloed heeft gevloeid 
op het kruis van Golgotha
en  reinigt jou van al je zonden
en besmeurdheid van deze wereld.
 
Dit betekent dat
als je je leven aan de Here Jezus geeft
Hij je schoonwast met Zijn Bloed.
als je wilt
 ontvang je dan de Heilige Geest
en zul je voor altijd
 Zijn Eigendom zijn.
Eeuwig leven zul je ontvangen,
 als je voor Jezus kiest.
 
Ieder mens komt voor deze keuze te staan.
De keuze voor Jezus die leven geeft
of de keuze voor de hel, die net zo reeel is.
 
Wat kies jij?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door het Bloed van Jezus :       
                                     
- ben ik verlost uit de handen van de duivel.
- zijn al mijn zonden vergeven
- wordt ik voortdurend gereinigd
   van alle zonde.
- vernieuwd alsof ik nooit gezondigd had
- ben ik  heilig gemaakt,
   apart gezet voor God.
- heb ik de vrijmoedigheid om in de
  Tegenwoordigheid van God te komen.
 Arend
 
Als we onze knieen buigen
en ons hart overgeven aan Hem
worden we echt vrij
en kunnen we Hem
aanbidden
met heel ons hart.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieve Here God en Vader,
 
Ik wil vandaag
 met mijn leven bij U komen.
Ik wil vergeving vragen
 voor mijn zonden.
Alle zonden die ik,
in mijn leven zonder U,
heb begaan .
Here Jezus, ik wil U aannemen
 als mijn persoonlijke Redder en Verlosser.
Dank U dat U ook voor mijn zonden
stierf aan het kruis.
Ik wil mijn hart voor U openen.
Wilt U door Uw Heilige Geest
in mijn hart komen wonen
 en mij vernieuwen van binnenuit.
Leer mij om U te volgen
 en te gehoorzamen.
Leer mij Uw woord
 te lezen en te begrijpen.
Ik leg mijn leven
 van nu af aan in Uw hand.
Amen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jezus heeft Zijn leven gegeven
 
 Jezus is Opgestaan uit de dood.
 
En heeft Overwonnen.
 
Uit liefde voor ons
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Laatste reacties
 


~ The Victory Of Calvary ~


He carried that cross upon His back,
While people mocked and scorned;
His forehead dripped of precious blood;
From the piercing of the thorns.
He knew the price He had to pay,
On the mount of Golgotha that very day.
He bore that cross; and hung there on,
While people laughed and jeered;
If thou be King, as thou proclaim;
Come down now Jesus,save thy name!
The torment,the agony; unbelievable pain;
Would any among us;
Know that humiliation or shame;
Or hang on a cross,
To bear the sins; of all souls that were lost.
None would of course,
But my Jesus did; He died for me,
Nailed to that cross on Calvary.
He might have cried, "Oh, Father,
I care not anymore;
They jeer and laugh and torture me,
And nail my body to this tree.
I care not any longer;
If their souls should ere' be free!"
But praise God for His endurance,
His mercy and His love;
His plan of souls salvation;
We've now a home above.
We've been redeemed;
By that blood He shed,
His precious body;
Raised from the dead.
I praise Him for His life He gave;
The eternal victory,
Won over the grave.
For caring for someone like me;
By hanging there on Calvary.
To know I've been so saved by grace;
And soon shall look upon His face.
I love you "Lord"
And pray all shall see;
The wonderous victory of Calvary!

Written By..Donna Snow*
Copyright © 1999-2000


 

Lees meer...
 
 
 
 
 
 
 
Kruisiging van Jezus Christus - Zijn Dood

 


De kruisiging van Jezus Christus en Zijn herrijzenis zijn de twee meest belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van de mensheid. Waarom dat zo is? Omdat de mensheid door de dood van Jezus een kans heeft gekregen op eeuwige verlossing.

Alle vier van de Evangelieboeken in het Nieuwe Testament hebben het over de kruisiging van Jezus Christus. Deze schrijvers geven ons grafische verslagen over het oude Romeinse gebruik. Hier zijn enkele hoofdpunten in de tijdbalk van de kruisiging:
 • Jezus werd in de Hof van Getsemane gearresteerd (Marcus 14:43-52).

 • Jezus werd in drie rechtszaken aangeklaagd - drie onder Joodse leiders en drie onder Romeinse leiders (Johannes 18:12-14, Marcus 14:53-65, Marcus 15:1a, Marcus 15: 1b-5, Lucas 23:6-12, Marcus 15:6-15). Jezus overleefde pijnlijke afranselingen, geselingen en bespottingen (Marcus 15:16-20).

 • Pilatus probeerde met de religieuze leiders een compromis te bereiken door Jezus te laten afranselen, maar deze daad stelde hen niet tevreden. Pilatus handigde Jezus over om hem te laten kruisigen (Marcus 15:6-15).

 • Jezus werd door de soldaten bespot toen zij Hem in een paars gewaad kleedden en een doornen kroon op Zijn hoofd plaatsten (Johannes 19:1-3).

 • Jezus werd op Golgota gekruisigd, wat 'de Plaats van de Schedel' betekent (Marcus 15:22). De lucht bleef drie uur lang donker (Marcus 15:33).

 • Jezus riep uit, "Vader, in uw handen leg ik mijn geest." en Hij stierf(Lucas 23:46).

Auteur Arthur W. Pitt beschrijft het op de volgende manier, "met een bebloede rug, Zijn kruis dragend in de hitte van wat nu bijna een middag-zon was, vervolgde Hij [Jezus] zijn reis op de ruwe hellingen van Golgota. Toen hij de aangewezen plaats voor de executie bereikte werden Zijn handen en voeten aan de boom geslagen. Drie uur lang hing Hij daar terwijl de genadeloze stralen van de zon [op] Zijn hoofd, met de doornen kroon, insloegen. Dit werd gevolgd door drie uur van duisternis. Die nacht en die dag waren uren waarin een eeuwigheid was samengeperst."

De Verlosser van de wereld kwam te voorschijn uit drie uur van duisternis, waarin Hij van God de Vader werd afgescheiden. Waarom keerde de Vader zich van Hem af? Het is tegenstrijdig met de aard van God om zonde aan te zien, dus trok God zichzelf terug van de communicatie met Zijn zoon terwijl Jezus de schuld van de zonden van de wereld op zich droeg.

Kruisiging van Jezus Christus - Zijn Begrafenis en Herrijzenis
Volgend op de kruisiging van Jezus Christus vroeg Jozef van Arimatea Pilatus om het lichaam van Christus. Jozef kreeg toestemming om Jezus te begraven, en dus bracht hij een stuk linnen, wikkelde het lichaam hierin, legde Jezus in een graftombe en rolde een grote steen voor de ingang van de tombe. Jezus bevond zich drie dagen lang in het graf. Na de Sabbat bereidden Maria uit Magdala, Maria (de moeder van Jezus) en Salome olie om Jezus' lichaam mee te balsemen. Toen ze bij de graftombe aankwamen bleek dat de steen al weggerold was! Ze gingen het graf binnen, waar een engel tegen hen zei, "Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd. Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus: 'Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie heeft gezegd.'" (Marcus 16:6-7).

Kruisiging van Jezus Christus - Zijn Eeuwige Geschenk
Wat heeft de kruisiging van Jezus Christus met jou te maken? God, die precies weet hoe jij in elkaar zit, wist dat je nooit het zondeloze leven zou kunnen leiden dat noodzakelijk is voor de hemel. Dus besliste Hij om Zichzelf in jouw plaats op te offeren. Hij deed dit door een mens te worden in de persoon van Jezus Christus, Zijn enige Zoon. Jezus leefde een zondeloos leven op aarde.

God had gezegd dat de straf voor zonde de dood is. Omdat we allemaal hebben gezondigd (Romeinen 3:23, 6:23), hebben we iemand nodig die zonder zonden is om in onze plaats te sterven. Jezus, die zondeloos was, stierf in onze plaats en werd zo de reddende gratie voor de wereld. Hij stierf voor jou! Romeinen 5:10 stelt, "Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn Zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven!"

De Bijbel zegt, "Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden..." (Handelingen 16:31). Naar de kerk gaan of goede daden verrichten zal niet bijdragen aan je verlossing. God redt je door middel van zijn gratie.

Jezus biedt je zijn geschenk van eeuwig leven. Zul je dit geschenk in vertrouwen accepteren?

Bron:
http://www.allaboutjesuschrist.org
 
 
 


Lees meer...
 
 
De kruisiging van Jezus

Een van de meest indrukwekkende momenten in het leven van Jezus is zijn kruisiging. Hoewel Jezus veel aanhangers had en populair was bij het volk kwam er toch een einde aan Zijn leven. Hoe kon dit gebeuren?

In de Bijbel staat dat Jezus een paar dagen voor Zijn kruisiging door het volk als een koning de hoofdstad Jeruzalem werd binnengehaald. Hoe is het mogelijk geweest dat Jezus nog geen week later ter dood werd gebracht? Tijdens het leven van Jezus had Hij behalve volgelingen ook vijanden. De geestelijke leiders van het volk zagen in Hem eerder een bedreiging dan dat ze geloofde dat Jezus de beloofde Verlosser was. Ze stoorden zich vooral aan Zijn uitspraken over de wet en dat Hij Zich de Zoon van God noemde. Dit was in hun ogen regelrechte Godslastering. Gedurende de jaren dat Jezus preekte en wonderen deed groeide de haat bij de geestelijke leiders steeds sterker. In de Bijbel lezen we dan ook dat ze op een gegeven moment besluiten om Jezus te doden. Alleen moesten ze nu nog het goede moment afwachten.

Dat moment kwam vlak voordat het Joodse feest Pascha gevierd werd. Ze namen Jezus gevangen en brachten Hem zo snel mogelijk naar de Romeinse gouverneur Pilatus. Dit gebeurde allemaal in de nacht en op de vroege morgen. Hoewel Pilatus bleef volouden dat Jezus onschuldig was op alle aanklachten bezweek hij voor de druk van de geestelijke leiders. Jezus werd gekruisigd op de heuvel Golgotha net buiten de poort van Jeruzalem. Kruisiging was een manier van terechtstellen die veel gebruikt werd door de Romeinen. De veroordeelde persoon werd vastgespijkerd aan een kruis om te sterven aan uitputting en uitdroging. Een verschrikkelijke manier om te sterven.

Veel mensen vandaag de dag vragen zich af waarom Jezus moest sterven. In de tijd van Jezus stelden veel mensen deze vraag ook. Zij dachten dat Jezus de lang door God beloofde Verlosser was die het volk zou redden van de Romeinen. Nu zagen ze Hem aan het kruis hangen waaraan Hij zou gaan sterven. Was Hij dan toch niet de Verlosser? Hebben we achter de verkeerde aangelopen? Hoe kan Hij nu nog de beloofde Verlosser zijn? Waarom moest Jezus aan een kruis sterven? Had dit allemaal niet op een andere manier kunnen gebeuren?

Jezus ging vrijwillig aan het kruis. Hij heeft Zich geen enkel moment verzet tegen Zijn kruisiging. Op zich is dit vreemd gedrag voor een man die het volk kwam verlossen van de Romeinse overmacht. Jezus is en was alleen niet gekomen om te strijden tegen de Romeinse tirannie. Zijn kruisdood was een strijd tegen de tirannie van de zonde. Door te sterven als de Zoon van God nam Hij de straf van de zonden van de wereld op Zich. Hij ging de strijd aan en heeft deze ook gewonnen. Het kruis was niet het einde van Jezus’ leven. Er kwam een vervolg. Hij stond na drie dagen weer op uit de dood. De overwinning was behaald.
  
 
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
Pasen is een feest, dankzij het lijden van Jezus...
Vaak gaat het met Pasen over de opstanding.
Maar voordat Jezus stierf, heeft Hij zwaar geleden...
We hebben het ook graag over het Paasfeest. Omdat het lijden niet echt feestelijk is, wordt het tijdens Paasfeest vaak snel vergeten.
 
Mattheus 27
39 De mensen die voorbijkwamen, scholden Hem uit en schudden hun hoofd. 40 "U zou toch de tempel afbreken en in drie dagen weer opbouwen?" hoonden ze. "Als U de Zoon van God bent, red Uzelf dan! Kom van dat kruis af!" 41-42 De mannen van de Hoge Raad lieten zich ook niet onbetuigd. "Hij heeft anderen gered", spotten ze. "Maar Hij kan Zichzelf niet eens redden! U bent toch de koning van Israël? Kom eens van dat kruis af. Dan zullen we in U geloven. 43 Hij vertrouwde toch op God? Als God zoveel met Hem opheeft, laat Die Hem dan komen redden.
 
Ongelooflijk dat Jezus dit volhield. Hij had maar één woord hoeven zeggen en het was afgelopen geweest met al die schreeuwende mensen…en met ons.
 
De bijbel zegt dat het lijden van Jezus goed was in Gods ogen: (?!?)
 
Hebreeen 2
10 Het was juist en goed dat God, Die alles terwille van Zichzelf heeft gemaakt, Jezus heeft laten lijden. Daardoor heeft Hij vele van Zijn zonen in Zijn heerlijkheid laten delen. Door Zijn lijden is Jezus hun volmaakte leider geworden, de enige die hen kon redden.
 
De reden dat God het goed vond, was niet omdat Hij het niet verschrikkelijk vond voor Zijn Zoon. Het was omdat Hij zoveel van Zijn andere kinderen hield. Kijk eens wat er om die wonderlijke tekst heen staat geschreven:
 
Hebreeen 2
6 Nee, want in één van de Psalmen zegt David tegen God: "Wat is de mens eigenlijk, dat U zoveel om hem geeft? En wat is een mensenkind dat U Zich erom bekommert? 7 Hoewel U hem een korte tijd lager dan de engelen hebt gezet, hebt U hem nu gekroond met heerlijkheid en eer. 8 En U hebt hem het beheer gegeven over alles wat er is." Toen God dit zei, bedoelde Hij ook dat alles aan hem onderworpen zou zijn, niets uitgezonderd. Wij hebben nog niet gezien dat het al zover is, 9 maar wij zien Jezus wel. Hij heeft gedurende een tijd lager dan de engelen gestaan omdat Hij sterven moest, maar is nu door God met heerlijkheid en eer gekroond, omdat Hij door Gods genade voor ons de dood is ingegaan.
 
Dan komt vers 10. en daarna:
 
Hebreeen 2:11 Nu wij door Jezus voor God zijn afgezonderd, hebben wij dezelfde Vader als Hij. Daarom schaamt Jezus Zich er niet voor ons Zijn broeders te noemen.
 
Onbegrijpelijk. Broers en zussen van Jezus. Niet door de opstanding, maar door het lijden! Het lijden is datgene waar we blij van zouden moeten worden. Dát is ook PaasFEEST. Maar dat is ook redelijk onbegrijpelijk. Je kunt je er geen voorstelling van maken. Net als hoe het straks af gaat lopen:
 
1 Johannes 3:1
Wat heeft de Vader geweldig veel liefde voor ons! Wij héten niet alleen Zijn kinderen, wij z!jn het ook. De mensen, die God niet kennen, begrijpen daar niets van. 2 Ja, vrienden, wij zijn kinderen van God en kunnen ons er geen voorstelling van maken hoe het later zal zijn. Maar wij weten één ding: Als Christus komt, zullen wij zijn zoals Hij, omdat wij Hem dan zien zoals Hij werkelijk is.
 
Alvast een prettig Paasfeest. En, als je de kans krijgt, vertel het even door!
De mooiste manier om Jezus te danken, dat Hij ook voor jou leed.
 
Mattheus 18:11
Want Ik ben gekomen om hen die verloren gaan, te redden. (a) 12 Veronderstel dat iemand honderd schapen heeft. Wat zal hij doen als één ervan wegloopt en verdwaalt? Zal hij dan niet de 99 andere in de bergen achterlaten en op zoek gaan naar het ene dat verdwaald is? 13 Als hij het vindt, is hij nog meer blij over dat ene, dan over de 99 andere die veilig in de wei zijn. 14 Zo wil uw hemelse Vader niet dat ook maar één mens verloren gaat.
 
Bron: EO.nl 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 

                                   Het wonder van het kruis

Wilkin van de Kamp heeft het indrukwekkende boek ” Het wonder van het kruis” geschreven over de laatste achttien uur voordat Jezus stierf.

In dit boek wordt op indringende wijze beschreven wat Jezus in de laatste achttien uur voor zijn sterven heeft doorstaan. In het bijzonder worden de zeven momenten beschreven waarop het bloed van Jezus vloeide, waardoor de zeven wonderen van het kruis in ons leven kunnen plaatsvinden.’
 
Hier volgt een samenvatting van de zeven wonderen van het kruis:
 
 
1e  Wonder van vergeving
Jezus ging ‘s nachts vaak naar de Olijfberg om in de tuin van Gethsemané te bidden. (Lucas 21:37) Gethsemané betekent olijfpers. In deze boomgaard met olijfbomen wordt Hij, vlak voor zijn sterven, zeer bedroefd en bang. Dodelijk beangst staat er in Lucas 22:44. Daar staat ook dat zijn zweet wordt als bloeddruppels die op de aarde vallen.
 
Waarom was Hij zo bang?
 
In Lucas 22 lezen we dat Jezus Christus aan zijn Vader vraagt een beker weg te nemen. Welke beker is dit? Dit is de beker gevuld met Gods toorn door de zonden van de mensen. Galaten 5:19-21 vertelt welke zonden: overspel, ontucht, vuiligheid, losbandigheid, afgoderij en spiritisme, haat, ruzie, onenigheid, sektarisme, jaloezie, dronkenschap, enz. enz. Jezus, de man zonder zonde, dronk aan het kruis de beker tot de bodem leeg.
Zo identificeert Hij zich met onze zonden, zodat wij gerechtvaardigd kunnen worden.
Jezus geeft ons een nieuwe beker. De beker van vergeving. (Matt. 26:27-28)
Iedereen mag uit die beker drinken om vergeving van zonden te ontvangen.
Belijd je zonden en…… God is getrouw en rechtvaardig om je de zonden te vergeven en je te reinigen van alle ongerechtigheid. (1 Joh. 1:9)
Ben je bereid om je eigen levensbeker, gevuld met alle verkeerde dingen die je hebt gedaan en al je nare ervaringen, aan Jezus te geven?
 
2e en 3e Wonder van verlossing en reiniging

Het bloed van Jezus verlost ons van elke aanklacht en schuld.
Jezus wordt in het geheim voor de Joodse Raad geleid. Van te voren staat het vonnis al vast, (Matt. 26:3-4) Jezus moet dood! Zo wordt Gods plan voor de mensheid uitgevoerd; het belangrijkste moment in de wereldgeschiedenis. In zijn eigen lichaam heeft Hij onze zonden op het kruishout gedragen, opdat wij afsterven aan de zonden en gaan leven voor de gerechtigheid. Door zijn offer heeft Jezus onze zonden uitgewist. Onze zonden hangen aan het kruis!  Het bewijsstuk, ons strafblad wat ons schuldig verklaarde is aan het kruis gespijkerd.
Veel mensen worstelen met schuldgevoelens, ook al heb je zonden en misstappen uit het verleden beleden. Beleden zonden zijn vergeven zonden!
Jezus is onschuldig veroordeeld. Hij nam de aanklacht die tegen jou was ingediend op zich.
Hij liet zich slaan, Zijn baardharen werden uitgetrokken.
Voor de tweede en derde keer bloedde de Here Jezus. Daardoor zijn we verlost van de aanklacht en schuld en vindt er reiniging van ons geweten plaats (Hebr. 9:14), zodat we God kunnen dienen. God denkt niet meer aan onze zonden. (Jer. 31:34)
 
 4e Wonder van Genezing
 
De Joden brengen Jezus bij de Romeinse gezagsvoerders in Israël die beide getuigden van de onschuld van Jezus. Toch laat Pilatus Hem geselen. In het Grieks staat hier Paideuo, wat betekent “een lesje leren”.
Een gesel bestond uit een kort handvat met twee leren riemen. Aan de uiteinden daarvan zaten loden kogels of voetwortelbeentjes van een schaap. Hiermee werd je huid stuk geslagen van je schouder tot je kuiten. Je had na een geseling praktisch geen huid mee over en je spieren waren ernstig gekneusd. Zonder medische hulp bezweek je aan een geseling binnen enkele uren tot dagen.
Door de geseling liet Jezus zijn lichaam verwoesten. In de geselslagen, die zijn lichaam verwoestten, werden al onze ziekten op Hem gelegd. Zo werd de Here Jezus “vertrouwd” met elke verwoestende en ongeneeslijke ziekte. Al onze ziekten en pijnen werden op Hem gelegd. In zijn onmenselijke verminking ligt onze bovennatuurlijke genezing!
Door zijn striemen bent u genezen. (1 Petrus 2:24) De opdracht die de Here Jezus Christus geeft aan de gelovigen is: Leg je handen op de zieken en zij zullen genezen (Marcus 16:17-18). Wij bidden, Jezus geneest.
 
5e Wonder van bevrijding

Jezus wordt gekroond met een doornenkroon.
Doornen zijn het teken van de vloek. Toen de mens ongehoorzaam werd aan God, werd de aarde vervloekt en bracht zij doornen en distels voort. (Gen. 3:14-19)
Een vloek is het gevolg van zonde. Dat kunnen zonden zijn uit ons eigen leven, maar ook van ons voorgeslacht. Voorbeelden uit de Bijbel van oorzaken van vloeken zijn:
 • Occulte zonden, zoals afgoderij;
 • Seksuele zonden, zoals incest, verkrachting, ongeoorloofd en onnatuurlijk geslachtsverkeer;
 • Onschuldig bloed vergieten, zoals moord, zelfmoord en abortus;
 • Bedrog zoals, diefstal, fraude, oplichting enz.;
 • Het verachten van je ouders.
God heeft het beste met ons voor. God heeft ons geluk, vrede en voorspoed voor ogen.
Vloeken zoals ziekten, onvruchtbaarheid, armoede, mislukkingen etc. komen niet van God.
Jezus heeft weer gebloed, nu veroorzaakt door de doornenkroon. De doornen drongen in zijn schedelhuid, toen de soldaten er met een rietstok op sloegen.
Jezus Christus is niet alleen aan het kruis gestorven voor onze zonden, maar Hij heeft ook geleden voor de gevolgen van de zonde. Hierdoor kunnen we in absolute vrijheid leven. In Gal. 5:13 staat dat wij geroepen zijn om vrij te zijn.
 
6e Wonder van verzoening
 
Verzoening is: Degene die jij iets schuldig bent, iets anders ter vervanging aanbieden om de schuld op te lossen.
De kruisiging is een zeer pijnlijke doodstraf. Jezus is in onze plaats gestorven en heeft zich geheel vrijwillig laten kruisigen. Zijn polsen en voeten werden doorboord met vierkante spijkers, zo werd Hij vastgeslagen aan het kruis. De pijnlijke strijd die hierop volgt is zeer groot. Door de lijdensweg van bloedverlies, uitdroging, mishandeling, slaaptekort etc. wordt het een regelrechte hel. Als iemand aan zijn polsen hangt, zakt het lichaam door de zwaartekracht naar beneden. Door de spanning op je armen en schouders worden je ribben naar boven getrokken, waardoor je op maximale inademingstand komt te staan. Na tien minuten krijg je het erg benauwd. Door het zuurstoftekort krijg je giftige stoffen in je lichaam, waardoor je vreselijke spierpijnen krijgt. Door op je voeten te gaan staan, stel je de verstikking nog even uit. Dit veroorzaakt hevig pijnen, waardoor je na een tijdje weer door je knieën zakt. Pas als je volledig uitgeput bent sterf je aan verstikking.
Maar het is zijn onvoorwaardelijke liefde die Jezus aan het kruis hield.
Jezus houdt onvoorwaardelijk van jou. Zelfs aan het kruis zegende Hij.
Jezus geeft aan het eind van drie uren van duisternis zijn leven. Het is dan ’s middags drie uur, het moment dat normaal gesproken een lam werd geofferd in de tempel. Niemand ontneemt Jezus zijn levensgeest, maar Hij legt hem zelf in de handen van zijn Vader.
Op dat moment scheurt in de tempel het voorhangsel van boven tot beneden. God zelf heeft de weg naar de troon weer vrijgemaakt. Het wonder van verzoening.
 
Waarom was dit nodig?
 
In Jesaja 59:2 staat: Uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en God.
Zonde heeft tot gevolg dat je moet sterven. God geeft ons het geschenk van eeuwig leven in eenheid met Jezus Christus. Als je gelooft in Jezus Christus en in het werk wat Hij heeft gedaan, dan ben je niet langer ten dode opgeschreven.
 
7e Wonder van wedergeboorte

Als Jezus zijn leven aan het kruis heeft afgelegd, komen de soldaten even later controleren of  Hij gestorven is. Bij de beide misdadigers breken ze de benen, zodat ze niet langer kunnen gaan staan, waardoor ze binnen een kwartier zullen stikken. Als ze bij Jezus komen breken ze zijn benen niet, maar één van de soldaten pakt een speer en steekt hem in zijn zij. In de grondtekst staat pleura, dat is borstbeen. De speer raakt een rib.
Toen Eva werd geschapen nam God een rib uit Adam. Nu wordt er weer een rib geraakt en Jezus bloed voor de 7e keer. Er komt, net als bij een geboorte, water en bloed uit. Dit duidt op het wonder van de wedergeboorte.
We zijn een nieuwe generatie van Gods kinderen. We zijn niet langer slaaf van de zonde, maar hebben een nieuwe identiteit in Jezus Christus.
Jezus stierf voor onze zonden. Hij deed echter nog veel meer.
 • Hij schenkt vergeving;
 • Hij verlost ons van de aanklacht;
 • Hij reinigt onze gedachten;
 • Hij geneest ons van alle ziekten;
 • Hij bevrijdt ons van elke vloek in ons leven;
 • Hij verzoent ons met God, daardoor kunnen wij leven;
 • Hij schenkt ons nieuw leven vanuit Zijn identiteit.
‘Het Wonder van het Kruis (De laatste achttien uur voor Jezus’ sterven)       
Auteur: Wilkin van de Kamp   (Bron: www.risifree.nl)
 

Lees meer...   (2 reacties)
 
 
 
 
 
 
 
 
Het kruis is voor jou!

Het kruis is mijn liefdesbewijs voor jou.
Het kruis is wat Ik ervoor over had
om jou vrij te kopen uit de macht
van datgene waar je zo
aan gebonden bent.

Het kruis is wat Ik heb gedaan
om jou te genezen.

Laat je niet weerhouden, mijn kind,
maar kom bij het kruis.
Het staat er voor jou.
Ik heb al je pijn weggenomen.
Ik maakte je vrij van je verleden
en je lasten.
Laat het kruis je verleden wegnemen.
Laat mij je een nieuw leven geven.

Mijn liefde voor jou is zo groot
dat ik aan het kruis
wilde geslagen worden.
Om jou te redden.

Mijn kind... kijk naar het kruis,
en besef dat ik het deed voor jou.
Om jou te redden. Om jou te genezen.
Om jou een nieuwe toekomst te geven.
Vol van mijn liefde voor jou.

Kijk naar het kruis.
Daar heb ik het gedaan voor jou...

De Here Jezus.
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed,
Opwekking 470
 
 
 
Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed,
dan kan ik U alleen maar danken.
En als ik denk aan de strijd die U streed,
dan kan ik U alleen maar danken.

Angst en verdriet in Geths‚man‚;
door uw eigen vrienden verlaten
en verraden door een kus,
geschopt en geslagen,
omdat U zoveel van mij hield.

Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed,
dan kan ik U alleen maar danken.
En als ik denk aan de pijn die U leed,
dan kan ik U alleen maar danken.

Doornen op uw hoofd,
een speer in uw zij,
spijkers door uw handen en voeten;
van het leven beroofd,
om te sterven voor mij,
omdat U zoveel van mij hield.

Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed,
dan kan ik U alleen maar danken.
En als ik denk aan de strijd die U streed,
dan kan ik U alleen maar danken.

Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed,
dan kan ik U alleen maar danken.
En als ik denk aan de pijn die U leed,
dan kan ik U alleen maar danken, (3x)
o, Heer.

Lees meer...

 

 

Het belang van Jezus’ sterven

 
Het kruis waaraan Jezus is gestorven is het belangrijkste symbool van het christelijke geloof. Je vindt het symbool op veel kerken en veel mensen dragen sieraden met kruisjes eraan. Sommige mensen willen op die manier laten zien dat ze christen zijn, maar voor veel anderen heeft het niet zo veel betekenis. We zijn gewend aan het symbool van het kruis en we denken niet vaak meer na over de betekenis ervan. Heb je er wel eens over nagedacht dat het kruis een martelwerktuig was om de doodstraf uit te voeren? Het is eigenlijk best vreemd dat het een symbool is geworden van geloof en vrede. Hoe kan het dan dat het symbool van het kruis voor christenen zo belangrijk is? Welke betekenis heeft het?

De eerste christenen waren mensen die zelf met Jezus geleefd hadden. Zij hebben goed over de betekenis van de dood van Jezus aan het kruis nagedacht. Ze vergeleken de feiten uit het leven van Jezus met de geschriften van het Oude Testament en bekeken welk effect de dood van Jezus (en zijn opstanding!) had op hun eigen leven en op hun omgeving. In het Nieuwe Testament vind je wat mensen erover geschreven hebben, terwijl ze door God geholpen werden om alles goed uit te leggen. De Bijbel legt op verschillende manieren uit wat er precies gebeurd is bij de dood van Jezus aan het kruis. Door de eeuwen heen is in het leven van christenen steeds opnieuw gebleken dat wat die mensen schreven ook echt zo werkt! Laten we eens gaan kijken naar wat de Bijbel zegt over de betekenis van het kruis.

1. Het kruis is een teken van overwinning

Werd Jezus niet juist verslagen toen Hij stierf aan het kruis? Hoe kan het kruis een teken van overwinning worden genoemd? Door de zonde is het kwaad en de dood in de wereld gekomen. Jezus heeft zelf nooit iets verkeerd gedaan, maar heeft door zijn dood wel de straf gedragen die wij verdiend hadden. Daardoor heeft Hij de macht van het kwaad verbroken. Dat heeft Hij bewezen door zijn opstanding – de dood heeft niet het laatste woord! Jezus heeft de overwinning behaald!

2. Het kruis is een sleutel

Iedereen maakt fouten. Als je heel eerlijk bent zal jij ook moeten toegeven dat jij wel eens wat fout doet. Misschien een leugentje om bestwil, of een gemene roddel en misschien kun je nog wel veel meer bedenken. Ook al willen we het goede doen, het lukt ons lang niet altijd. En soms willen we het ook niet eens! De zonde (slechtheid) heeft macht over je, of je het nu leuk vindt of niet. Jezus heeft die macht verbroken en kan ons helpen om de zonde uit ons leven weg te doen. Het kruis is als een sleutel die de deur van de gevangenis open maakt. We hoeven niet langer meer te blijven leven in de greep van de zonde. We kunnen ‘nee’ zeggen tegen zonde en ‘ja’ tegen het leven dat God geeft.

3. Het kruis is een medicijn

Het is niet vreemd dat Jezus heeft gezegd dat Hij niet kwam voor mensen die dachten dat ze gezond waren, maar juist voor degenen die wisten dat ze ziek waren. Pas als je ervan overtuigd bent dat je Jezus nodig hebt, zul je je door Hem willen laten behandelen. Jezus wil je genezen van de pijn en het verdriet dat je hebt. Wat niet goed zit in je karakter, wil Hij veranderen. Het kruis heeft de kracht om mensen te veranderen, te herstellen en te genezen, net als een medicijn of tegengif.

4. Het kruis is een vrijspraak

Jezus aan het kruis

 
Zonde is een overtreding tegenover God, waarvoor maar één straf geld: de dood. De Here God vraagt om ontzag voor zijn heiligheid en rechtvaardigheid, waarin geen plaats is voor zonde. Toch heeft iedereen gezondigd. Daarom bied God genade aan, dankzij de dood van Jezus aan het kruis. Als wij accepteren dat Jezus voor ons aan het kruis gestorven is, spreekt God ons vrij van onze schuld! Jezus heeft de straf voor ons gedragen en daardoor kunnen we eeuwig leven met God.

5. Het kruis is een adoptiebewijs

Jezus geeft ons de mogelijkheid om kinderen van God te worden. Doordat de straf voor onze zonde is betaald, is de weg naar God weer open. Net zoals Jezus mogen we Vader tegen God zeggen. Vanaf het moment dat we Jezus volgen zijn we kinderen van God geworden en is Hij onze hemelse, eeuwige Vader. Door het kruis mogen we er zeker van zijn dat we bij onze hemelse Vader horen!

6. Het kruis is een uitgestoken hand

Het kruis is het bewijs van Gods onvoorwaardelijke liefde. Het kruis laat zien hoeveel we voor God waard zijn en hoeveel God ieder van ons waardeert. Het kruis laat zien dat God er alles aan wil doen om de verbroken relatie met ons te herstellen. Het is God in de allereerste plaats te doen om een relatie met ons!

7. Het kruis is een plaats van overgave

Als we nadenken over de betekenis van het kruis zullen we een beslissing moeten maken. Accepteren we het aanbod of weigeren we het? Nemen we aan wat God ons aanbiedt of laten we het liggen? Als we Jezus accepteren zetten we onze eigen wil aan de kant en maken we plaats voor Gods wil. Het kruis is een kruispunt, een keuze: waar Gods wil en mijn wil elkaar kruisen. Kies ik voor Gods wil, dan mag ik eeuwig met Hem leven. Kies ik mijn eigen wil, dan zal ik in eenzaamheid sterven. Het kruis is een zaak van leven en dood. Al deze beelden beschrijven wat Jezus door zijn dood aan het kruis gedaan heeft en wat dat betekent voor ons. Samengevat biedt het kruis de mogelijkheid van een nieuw leven met God! Wat kies jij? Neem jij aan wat het kruis jou te bieden heeft? Wil jij een leven waarin de macht van het kwaad overwonnen is, waardoor jij zelf van je zonden bevrijdt kunt worden? Wil jij een leven waarin je genezing kunt ontvangen, waarin je kunt worden zoals je eigenlijk door God bedoeld bent? Wil jij de zekerheid dat God je vrijgesproken heeft van de overtredingen die je begaan hebt? Wil jij een kind van God zijn en ervaren wat het betekent om een relatie met God te hebben? Op dit moment stelt de boodschap van het kruis jou voor een keuze: geef je je leven in handen van God of ga je je eigen weg? Sla niet af wat God je te bieden heeft!

Wil je weten hoe je een persoonlijke relatie met God kunt krijgen klik dan hier >>

Dit artikel is een samenvatting en bewerking van het hoofdstuk ‘Zeven geheimen van het kruis’ uit ‘Waarom dat kruis?’ van Willem de Vink.
Lees meer...

 

 

Wat voelde Hij?

Psalm 22
Door de ogen van Jezus?
Wie kan weten, wat Jezus doormaakte?
Iemand die er bij was?
In het nieuwe testament wordt de lijdensweg van Jezus en Zijn lijden aan het kruis beschreven vanuit de ogen van iemand 'die erbij was'.
 
Wel huiveringwekkend, maar ‘Jezus had angst’ raakt je anders dan wanneer Jezus Zelf Zijn gevoelens zou beschrijven...toch? Nu lijkt Psalm 22 dit te beschrijven...Een profetie?...lang voordat het gebeurde...
 
Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten...
die mijn handen en voeten doorboren...
Zij verdelen mijn klederen onder elkander en werpen het lot over mijn gewaad...
 

Psalm 22
Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, bij de woorden van mijn jammerklacht?
Mijn God, ik roep des daags, en Gij antwoordt niet, en des nachts, en ik kom niet tot stilte.
Nochtans zijt Gij de Heilige, die troont op de lofzangen Israels. Op U hebben onze vaderen vertrouwd, zij hebben vertrouwd, en Gij deedt hen ontkomen; Tot U hebben zij geroepen en zij werden gered, op U hebben zij vertrouwd en zij zijn niet beschaamd.
Maar ik ben een worm en geen man, een smaad voor de mensen en veracht door het volk. Allen die mij zien, bespotten mij, zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd: Wentel het op de Here; laat die hem verlossen, hem redden, Hij heeft immers welgevallen aan hem!
Gij toch hebt mij uit de moederschoot getogen, Gij deedt mij vertrouwend rusten aan de borst van mijn moeder; Aan U werd ik overgegeven bij mijn geboorte, van de moederschoot af zijt Gij mijn God. Wees dan niet verre van mij, want nabij is de nood, en er is geen helper.
Vele stieren hebben mij omringd, buffels van Basan hebben mij omsingeld; Zij sperren hun muil tegen mij open; een verscheurende, brullende leeuw.
Als water ben ik uitgestort en al mijn beenderen zijn ontwricht; mijn hart is geworden als was, het is gesmolten in mijn binnenste; Verdroogd als een scherf is mijn kracht, mijn tong
kleeft aan mijn gehemelte; in het stof des doods legt Gij mij neer.
Want honden hebben mij omringd, een bende boosdoeners heeft mij omsingeld, die mijn handen en voeten doorboren.
Al mijn beenderen kan ik tellen; zij kijken toe, zij zien met leedvermaak naar mij. Zij verdelen mijn klederen onder elkander en werpen het lot over mijn gewaad.
Maar Gij, Here, wees niet verre; mijn sterkte, haast U mij ter hulpe. Red van het zwaard mijn ziel, mijn eenzame, van het geweld van de hond.
Verlos mij uit de muil van de leeuw, en van de horens der woudossen. Gij hebt mij geantwoord! Ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen, in het midden der gemeente zal ik U lofzingen. Gij, die de Here vreest, looft Hem, verheerlijkt Hem, gij ganse nageslacht van Jakob, en hebt ontzag voor Hem, gij ganse nageslacht van Israel. Want Hij heeft niet veracht noch versmaad de ellende van de ellendige, en zijn aangezicht niet voor hem verborgen, maar Hij heeft gehoord, toen hij tot Hem riep. Van U komt mijn lof in een grote gemeente, mijn geloften zal ik betalen in de tegenwoordigheid van wie Hem vrezen. De ootmoedigen zullen eten en verzadigd worden, wie de Here zoeken, zullen Hem loven, uw hart leve op, voor immer.
Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de Here bekeren; alle geslachten der volken zullen zich nederbuigen voor uw aangezicht.
Want het koninkrijk is des Heren, Hij is heerser over de volken. Alle welgedanen der aarde eten en aanbidden; voor Hem knielen allen die in het stof nederdalen, en wie zijn ziel niet in leven kan houden. Het nakroost zal Hem dienen, er zal van de Here verteld worden aan het komende geslacht; Zij zullen zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat geboren zal worden, omdat Hij het gedaan heeft.
 
Is dit wat Jezus gedacht en ervaren heeft?
 
Bron:Eo.nl
 
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl