The Cross
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieën
The Cross!
 
 
 
 
 
 
 
Jezus Christus is voor onze zonden
aan het kruis gegaan.
Zijn Bloed heeft gevloeid 
op het kruis van Golgotha
en  reinigt jou van al je zonden
en besmeurdheid van deze wereld.
 
Dit betekent dat
als je je leven aan de Here Jezus geeft
Hij je schoonwast met Zijn Bloed.
als je wilt
 ontvang je dan de Heilige Geest
en zul je voor altijd
 Zijn Eigendom zijn.
Eeuwig leven zul je ontvangen,
 als je voor Jezus kiest.
 
Ieder mens komt voor deze keuze te staan.
De keuze voor Jezus die leven geeft
of de keuze voor de hel, die net zo reeel is.
 
Wat kies jij?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door het Bloed van Jezus :       
                                     
- ben ik verlost uit de handen van de duivel.
- zijn al mijn zonden vergeven
- wordt ik voortdurend gereinigd
   van alle zonde.
- vernieuwd alsof ik nooit gezondigd had
- ben ik  heilig gemaakt,
   apart gezet voor God.
- heb ik de vrijmoedigheid om in de
  Tegenwoordigheid van God te komen.
 Arend
 
Als we onze knieen buigen
en ons hart overgeven aan Hem
worden we echt vrij
en kunnen we Hem
aanbidden
met heel ons hart.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieve Here God en Vader,
 
Ik wil vandaag
 met mijn leven bij U komen.
Ik wil vergeving vragen
 voor mijn zonden.
Alle zonden die ik,
in mijn leven zonder U,
heb begaan .
Here Jezus, ik wil U aannemen
 als mijn persoonlijke Redder en Verlosser.
Dank U dat U ook voor mijn zonden
stierf aan het kruis.
Ik wil mijn hart voor U openen.
Wilt U door Uw Heilige Geest
in mijn hart komen wonen
 en mij vernieuwen van binnenuit.
Leer mij om U te volgen
 en te gehoorzamen.
Leer mij Uw woord
 te lezen en te begrijpen.
Ik leg mijn leven
 van nu af aan in Uw hand.
Amen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jezus heeft Zijn leven gegeven
 
 Jezus is Opgestaan uit de dood.
 
En heeft Overwonnen.
 
Uit liefde voor ons
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Laatste reacties
 
 
 
'Jezus' opstanding uit de dood best bewezen feit uit oude historie'

 

Oxford Universiteit professor Thomas Arnold, auteur van het beroemde werk 'History of Rome', verklaarde ooit dat hij in al zijn jaren studie van de geschiedenis nog nooit een beter bewezen feit was tegengekomen dan Jezus Christus' opstanding uit de dood, vandaag wereldwijd herdacht door miljoenen christenen. Professor McDowell zette alle onweerlegbare bewijzen op een rijtje en ontkrachtte tevens op eenvoudige wijze de vele theorieën waarmee tegenstanders doorgaans proberen aan te tonen dat Jezus' herrijzenis uit de dood slechts een fabel is of een slimme misleiding was.

Belangrijk gegeven is dat er niet alleen een groot aantal getuigen waren van Jezus' opstanding, maar tevens een compleet gebrek aan tegengetuigen onder Jezus' vele vijanden in die tijd. Een bizarre bewering dat een controversieel persoon die gestorven was weer levend was geworden zou onmiddellijk 'gedebunked' zijn door bijvoorbeeld de Romeinse machthebbers of de Joodse farizeeërs door het dode lichaam als bewijs te overhandigen. Dat konden ze echter niet.

Sir William Ramsay was één van de velen die in de loop der tijd probeerde de Bijbelse evangeliën onderuit te halen. Na 15 jaar grondig onderzoek moest hij echter concluderen dat de evangelist Lukas 'een eerste klas historicus was... De auteur (van dit evangelie) zou onder de grootste historici ooit moeten worden gerekend.'

Rond de berechting, kruisiging, begrafenis en permanente bewaking van Jezus' graf werden zoveel voorzorgsmaatregelen genomen, dat het zelfs voor de grootste scepticus erg moeilijk wordt vol te houden dat Hij niet uit de dood opstond:

1. Het gebroken Romeinse zegel. Het graf van Jezus werd officieel door de Romeinen verzegeld. Op het breken van zo'n zegel stond een extreem zware staf: automatische executie door middel van ondersteboven gekruisigd worden. De laffe, gevluchte discipelen van Jezus waren zeker niet in staat dit risico te nemen.

2. Het lege graf. De discipelen predikten het nieuws van de opstanding in Jeruzalem. Als ze een fabeltje hadden verkondigd dan waren ze al na één dag door de mand gevallen, want iedereen kon zelf naar het graf van Jezus toegaan of dit inderdaad geopend en leeg was. Zowel Joodse als Romeinse bronnen, waaronder de Joodse historicus Flavius Josephus die verwierp dat Hij de Messias was, bevestigen dat Jezus niet meer in Zijn graf lag.

3. De weggerolde steen. De enorme kei die voor Jezus graf was geplaatst en die 1500 tot 2000 kilo moet hebben gewogen was weggerold - niet een stukje, maar volledig weg van de ingang. Het is onmogelijk dat de discipelen dit zouden kunnen hebben gedaan zonder dat de permanente bewakers dit in de gaten zouden hebben gehad.

4. De gevluchte Romeinse wachten. In het Romeinse leger stond hier de doodstraf door middel van levend te worden verbrand op. Mede vanwege de angst voor deze zware straf is het daarom onvoorstelbaar dat meerdere soldaten tegelijkertijd in slaap zouden zijn gevallen.

5. Het doodskleed. Het eerste wat de discipelen opviel en onmiddellijk overtuigde was het feit dat het kleed waarin Jezus begraven was leeg en onaangetast in het graf lag, in de vorm van het lichaam van de inmiddels opgestane Christus.

6. Talloze getuigen. Jezus verscheen diverse malen aan soms een paar, soms een groot aantal getuigen, in één geval zelfs aan meer dan 500 mensen tegelijk. Hoe meer getuigen, hoe betrouwbaarder een verhaal is. Bovendien kon iedereen bij deze honderden mensen zelf vragen wat ze gezien hadden. Er zijn nergens verslagen dat deze getuigen achteraf vals bleken te zijn. Sterker nog: uitgerekend een farizeeër die de christenen vanwege het opstandingverhaal te vuur en te zwaard vervolgde, Saulus (de latere apostel Paulus), getuigde ervan dat Jezus persoonlijk aan Hem verscheen en later aan meer dan 500 mensen tegelijk.

Het argument dat Jezus alleen aan Zijn volgelingen verscheen houdt daarom geen stand. Het is heel goed mogelijk dat alle mensen aan wie Hij verscheen een volgeling van Hem werden, zeker omdat dit met één van Jezus grootste vijanden, Saulus, ook het geval was.

De vele theorieën die bedacht zijn om Jezus' opstanding in twijfel te trekken zijn zelfs bij een oppervlakkige beschouwing erg zwak te noemen:

* Het verkeerde graf? Kirsopp Lake bedacht dat de vrouwen die de discipelen berichtten dat ze een leeg graf hadden aangetroffen naar het verkeerde graf waren gelopen. Als dit zo was, dan liepen zijn discipelen daarna óók 'per ongeluk' naar het verkeerde graf. We kunnen er echter vanuit gaan dat de Joodse autoriteiten, die de Romeinen verzochten het graf te bewaken om ervoor te zorgen dat Jezus' lichaam niet gestolen kon worden, zich níet hebben vergist, noch de Romeinse wachten! Als de vrouwen en discipelen zich zouden hebben vergist dan was het voor de Joden en Romeinen kinderlijk eenvoudig geweest om het 'echte' graf met daarin Jezus' lichaam te tonen, waarmee het opstandingverhaal onmiddellijk ontkracht zou zijn.

* Hallucinaties? Een even zo zwakke poging om Jezus' opstanding te ontkennen. Als de vrouwen, de discipelen en zoveel getuigen allemaal aan wanen leden, waarom lieten de autoriteiten dan niet gewoon Jezus' dode lichaam zien?

* Was Jezus niet echt dood? Deze theorie is al enkele eeuwen oud en is vandaag de dag nog steeds erg populair. Jezus zou niet werkelijk zijn gestorven, maar zou slechts het bewustzijn hebben verloren door de uitputting en het vele bloedverlies. Nota bene een scepticus die absoluut niet in de opstanding geloofde, David Friedrich Strauss, concludeerde dat het 'onmogelijk is dat een zwak en ziek iemand die halfdood uit een graf werd gestolen en dringend medische verzorging nodig had vanwege zijn ernstige verwondingen, zelfs maar de indruk zou hebben kunnen gewekt dat hij uit de dood was opgestaan.'

Zelfs al zou het wél zo zijn gegaan, dan nog is het erg onwaarschijnlijk dat de discipelen Jezus als de opgestane Heer zouden hebben aanbeden en zijn opstanding met gevaar voor eigen leven hebben verkondigd in de toenmalige bekende wereld. Bovendien zou Jezus dan later alsnog onvermijdelijk zijn gestorven, waarmee het evangelie definitief zou zijn uitgedoofd.

* Werd het lichaam gestolen? We schreven al dat de gevluchte discipelen, totaal verslagen door de dood van hun leider, onmogelijk de moed hadden kunnen vatten om een compleet detachement Romeinse soldaten tegemoet te treden om te proberen het lichaam van Jezus te stelen. De theorie dat de Joodse of Romeinse autoriteiten het lichaam verplaatsten is ronduit onzinnig, aangezien ze daarmee het geloof in de door hen fel ontkende opstanding van Jezus alleen maar zouden hebben aangemoedigd. Door simpel het lichaam van Jezus te tonen hadden zij het christendom al op dag 1 voor altijd kunnen vernietigen. Dat konden ze echter niet, omdat er inderdaad geen dood lichaam meer bestond.

Echt bewijs: het leven van de discipelen

Het leven -en sterven- van de eerste christenen is misschien nog wel overtuigender bewijs van Jezus' opstanding. Waarom zouden zovelen bereid zijn alles op te geven en lijf en leden te riskeren als ze er niet volledig van overtuigd waren dat Jezus écht uit de dood was opgestaan? Al deze mensen hadden niets te winnen bij het verspreiden van een fabeltje, maar juist alles te verliezen. Hun 'beloning' bestond vrijwel uitsluitend uit vervolging en de marteldood. Alles werd geprobeerd om de verspreiding van het christendom de kop in te drukken - tevergeefs. Konden tienduizenden mensen vrijwillig een gruwelijke dood onder ogen zien vanwege een vaag verzinsel?

'Geen gebeurtenis beter bewezen'

Mede vanwege al deze zaken concludeerde professor Thomas Arnold dat er in de oude historie geen beter bewezen feit is dan de opstanding van Jezus Christus. Andere experts zijn en waren het met hem eens. Brooke Foss Westcott, een Britse wetenschapper, verklaarde dat 'aan de hand van al het bewijs het niet teveel gezegd is dat er geen historische gebeurtenis is die beter en uitgebreider ondersteund wordt dan de opstanding van Christus.'

Bovendien meldden de reguliere media enkele dagen geleden dat het in Turijn bewaarde doodskleed van Jezus Christus hoogstwaarschijnlijk authentiek is. Dit nieuws bespraken we op Xandernieuws al uitgebreid op 25 december 2011. Eerder al kwamen kwantumwetenschappers tot de conclusie dat de lijkwade dermate unieke eigenschappen bezit, dat Jezus' opstanding uit de dood als een 100% bewezen feit moet worden beschouwd (zie links onderaan).

 

Bron:Xander

van  Xandernieuws.punt.nl

Reacties
 
 
 
 
 
 

Jezus is na drie dagen opgestaan uit de dood
en is nu de Verrezen Heer,
 de Zoon van God die voor Eeuwig heersen zal.
De Alpha en de Omega, het Begin en het Einde.
 
De Overwinning over de zonde is behaald.
Ook voor jouw leven.
Tenminste , als je Jezus aanneemt in je hart.
En er voor kiest dat Hij de Heer van je Leven is.
Dan wordt je gereinigd van je zonden door Zijn Bloed.
Het is de keuze waar ieder mens voor komt te staan.
Het is de keuze voor je leven.
 
Jasmijn
 
 
 
 
Lees meer...
 
 
Hallelujah!
Jezus Christus is Opgestaan!
 
 
 
 
 
 
 
Op zondagmorgen, de morgen na de sabbat, ging Maria van Magdala al heel vroeg naar het graf. Toen zij daar aankwam, zag zij dat de steen voor de ingang was weggerold. Zo vlug ze kon, holde zij naar Simon Petrus en Johannes. 'De Here is uit het graf gehaald!' hijgde ze. 'Wij weten niet waar ze Hem hebben neergelegd.'
Petrus en Johannes renden onmiddellijk naar het graf. Johannes liep vlugger dan Petrus en was er het eerst. Hij boog zich voorover, keek in het graf en zag alleen de linnen windsels liggen. Maar hij ging niet naar binnen. Petrus, die even na hem was gekomen, ging het graf wel binnen. Hij zag de windsels en ook de doek waarmee Jezus' hoofd bedekt was geweest. Die doek was opgerold en lag apart.

De twee discipelen gingen terug naar huis. Maria van Magdala bleef echter bij het graf achter. Snikkend boog zij zich voorover en keek in het graf. Op de plaats waar Jezus had gelegen, zag zij twee engelen in witte kleren zitten. Een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar Hij gelegen had. 'Waarom huilt u?' vroegen zij haar. 'Ze hebben mijn Heer weggenomen', antwoordde Maria, 'en ik weet niet waar Hij is.'

Zij keek achterom. Daar stond Jezus, maar zij herkende Hem niet. Zij dacht dat het de tuinman was. 'Waarom huilt u?' vroeg Jezus. 'Wie zoekt u?' 'Och, heer, als u Hem ergens anders hebt neergelegd, zeg het alstublieft. Dan neem ik Hem mee', zei zij. 'Maria', zei Jezus. Zij keek Hem aan. 'Meester!' riep zij uit. 'Raak Mij niet aan', zei Jezus. 'Want Ik ben nog niet teruggekeerd naar mijn Vader. Ga naar mijn broeders en vertel hun dat Ik terugga naar mijn Vader, Die ook jullie Vader is. Naar mijn God, Die ook jullie God is.'

Maria ging snel naar Jezus' discipelen. 'Ik heb de Here gezien!' zei ze en vertelde hun wat Hij tegen haar gezegd had. 's Avonds zaten de discipelen bij elkaar. Zij hadden de deur op slot gedaan, omdat zij bang waren voor de Joden. Ineens was Jezus bij hen. 'Vrede', zei Hij. Zij zagen Zijn handen en Zijn zijde. Wat waren zij blij dat ze de Here zagen. 'Vrede!' zei Jezus. 'Zoals de Vader Mij gestuurd heeft, zo stuur Ik jullie.' Toen blies Hij Zijn adem over hen heen en zei: 'Ontvang de Heilige Geest. Wie jullie zijn zonden vergeven, is ervan verlost. Maar wie jullie het aanrekenen, moet zijn zonden dragen.'

Eén van de twaalf discipelen, Thomas was er niet bij. Toen de andere discipelen hem vertelden dat zij de Here hadden gezien, wilde hij het niet geloven. 'Ik kan het pas geloven', zei hij, 'als ik de wonden van de spijkers in Zijn handen zie en met mijn eigen hand voel dat Hij een wond in Zijn zij heeft!' Acht dagen later waren de discipelen weer bij elkaar. Thomas was er nu ook bij. Zij hadden de deur op slot gedaan.

Ineens was Jezus in hun midden. 'Vrede', zei Hij. 'Thomas, zie je mijn handen en mijn zij? Voel er maar eens aan en twijfel niet meer. Geloof dat Ik leef!' 'Mijn Here en mijn God', stamelde Thomas. 'Geloof je het nu, omdat je Mij ziet?' zei Jezus. 'Gelukkig zijn de mensen, die in Mij geloven zonder Mij gezien te hebben.' Veel van de wonderen die Jezus voor de ogen van Zijn discipelen heeft gedaan, staan niet in dit boek vermeld.

Ik heb hier enkele opgeschreven opdat u zult geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. Als u in Hem gelooft, leeft u in Zijn naam.
 
(Johannes 20:1-31)
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl