The Cross
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieën
The Cross!
 
 
 
 
 
 
 
Jezus Christus is voor onze zonden
aan het kruis gegaan.
Zijn Bloed heeft gevloeid 
op het kruis van Golgotha
en  reinigt jou van al je zonden
en besmeurdheid van deze wereld.
 
Dit betekent dat
als je je leven aan de Here Jezus geeft
Hij je schoonwast met Zijn Bloed.
als je wilt
 ontvang je dan de Heilige Geest
en zul je voor altijd
 Zijn Eigendom zijn.
Eeuwig leven zul je ontvangen,
 als je voor Jezus kiest.
 
Ieder mens komt voor deze keuze te staan.
De keuze voor Jezus die leven geeft
of de keuze voor de hel, die net zo reeel is.
 
Wat kies jij?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door het Bloed van Jezus :       
                                     
- ben ik verlost uit de handen van de duivel.
- zijn al mijn zonden vergeven
- wordt ik voortdurend gereinigd
   van alle zonde.
- vernieuwd alsof ik nooit gezondigd had
- ben ik  heilig gemaakt,
   apart gezet voor God.
- heb ik de vrijmoedigheid om in de
  Tegenwoordigheid van God te komen.
 Arend
 
Als we onze knieen buigen
en ons hart overgeven aan Hem
worden we echt vrij
en kunnen we Hem
aanbidden
met heel ons hart.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieve Here God en Vader,
 
Ik wil vandaag
 met mijn leven bij U komen.
Ik wil vergeving vragen
 voor mijn zonden.
Alle zonden die ik,
in mijn leven zonder U,
heb begaan .
Here Jezus, ik wil U aannemen
 als mijn persoonlijke Redder en Verlosser.
Dank U dat U ook voor mijn zonden
stierf aan het kruis.
Ik wil mijn hart voor U openen.
Wilt U door Uw Heilige Geest
in mijn hart komen wonen
 en mij vernieuwen van binnenuit.
Leer mij om U te volgen
 en te gehoorzamen.
Leer mij Uw woord
 te lezen en te begrijpen.
Ik leg mijn leven
 van nu af aan in Uw hand.
Amen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jezus heeft Zijn leven gegeven
 
 Jezus is Opgestaan uit de dood.
 
En heeft Overwonnen.
 
Uit liefde voor ons
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Laatste reacties

Hoe zit dat nou met Pasen?

Uit onderzoek weten we dat veel mensen wel ongeveer weten waar het Kerstfeest over gaat. Een kindje en een kribje spreken wel tot de verbeelding en vaak weten we ook vaag wel iets over herders en engelen die met dat feest te maken hebben.
Andere christelijke feestdagen zijn tegenwoordig veel minder bekend. Een groot deel van de Nederlandse bevolking weet niet waar het op dagen als Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren eigenlijk over gaat.

Op deze website willen wij iets vertellen over twee van die feesten, die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden: Goede Vrijdag en Pasen.

Goede Vrijdag

Goede vrijdag

 
Op Goede Vrijdag denken we aan de dood van Jezus Christus. Tijdens zijn leven op aarde streek Jezus – door zijn radicale boodschap en levensstijl – de gevestigde geestelijke orde behoorlijk tegen de haren in. Dat werd Hem niet in dank af genomen. Uiteindelijk was de haat van Jezus’ tegenstanders zo groot dat ze Hem in een oneerlijk proces door de Romeinse bezetters tot de marteldood aan een kruis lieten veroordelen.
Raar om die dag Goede Vrijdag te noemen, zul je zeggen. Maar christenen geloven dat Jezus is gestorven om hen te redden. Goed nieuws dus! Dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar Hij wil het contact tussen God en mens herstellen.
Lees hier hoe dat precies zit en waarom dat nodig was

Pasen

Pasen: Het graf is leeg

 
Na Jezus’dood werd Hij snel in een rotsgraf begraven omdat het bijna Sabbath – een heilige dag voor de Joden – was. Toen zijn vrienden op de ochtend na de Sabbath naar zijn graf toegingen om zijn lichaam te verzorgen troffen ze een leeg graf aan. Als snel ontdekten ze dat Jezus uit de dood was opgestaan. Een verhaal dat door veel van hun tijdgenoten werd bevestigd omdat ook zij Jezus in levenden lijve hadden ontmoet. En dat is precies wat we met Pasen vieren!
Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. In het artikel Het graf is leeg! kun je zelf beoordelen hoe geloofwaardig Jezus’opstanding uit de dood is. Voor christenen is het in ieder geval de belangrijkste gebeurtenis uit de geschiedenis van de mensheid.
 
Lees meer...

Wanneer is het Pasen?

In tegenstelling tot het Kerstfeest wordt Pasen niet op een vaste datum gevierd. De berekening van Pasen was in de eerste eeuwen van het Christendom niet eenduidig. Pas in de achtste eeuw kwamen er algemene regels, gebaseerd op een voorstel dat nog dateerde uit het Concilie van Nicea (uit het jaar 325!). Een eenvoudige formulering voor de ‘paasregel’ is de volgende: Pasen valt op de eerste zondag na de eerste volle maan van de lente. Een volle maan op de eerste dag van de lente telt ook, maar indien de eerste volle maan van de lente op een zondag valt, wordt Pasen de volgende zondag gevierd.

Omdat de kerkvaders natuurlijk nooit konden overzien met welke precisie tegenwoordig de maanfasen en het begin van de astronomische seizoenen worden berekend, is deze definitie niet helemaal in overeenstemming met wat huidige astronomen zouden berekenen. Zo ontstond de regel van het kerkelijke Pasen. Hierin begint de lente altijd op 21 maart en wordt de volle maan berekend aan de hand van een regel die zegt dat de maanfasen zich om de 19 jaar perfect herhalen wat betreft de data in de loop van het jaar. De Griek Metoon had dit in de 5de eeuw voor Christus al ontdekt en daarom wordt die periode de Metonische cyclus genoemd. Op een paar uur na klopt deze regel ook.

Zo kan men formules en/of tabellen voor de paasdata opstellen. Pasen kan dus niet vroeger vallen dan 22 maart en niet later dan 25 april. In het laatste geval is er een volle maan op 20 maart zodat de eerste volle maan van de lente pas op 18 april valt en, wanneer dit een zondag is, wordt Pasen pas op 25 april gevierd. Dit was het geval in 1943 en komt er terug in 2038. Een vroege Pasen op 22 maart was er bijvoorbeeld in 1818, maar komt pas weer in 2285. In 2008 viel Pasen op de, op 1 dag na, vroegst mogelijke dag: 23 maart. Dat was ook het geval in 1913 en komt pas weer terug in 2160. Gemiddeld valt Pasen in de Gregoriaanse kalender 1 keer om de 105 jaar op 23 maart. 22 maart komt maar om de 207 jaar voor. De data tussen 28 maart en 21 april komen alle, gemiddeld, om de 30 jaar aan bod. De meest voorkomende Paasdatum is 19 april die gemiddeld om de 26 jaar voorkomt.

Andere christelijke feest- of gedenkdagen, zoals: Aswoensdag (de woensdag na Carnaval en het begin van de vastenperiode), Goede Vrijdag (de vrijdag voor Pasen en de dag waarop we denken aan het sterven van Jezus), Hemelvaartsdag en Pinksteren vinden jaarlijks op een vaste periode voor of na Pasen plaats en zijn dus af te leiden uit de Paasdata.

Voor het berekenen van de Paasdata bestaan ingewikkelde formules. Om het wat gemakkelijke voor je te maken hebben wij voor de komende 15 jaar alle Paasdata en een aantal afgeleide feestdagen voor je op een rijtje gezet:

 
    Aswoensdag 1e Paasdag Hemelvaartsdag 1e Pinksterdag
  2011 9 maart 24 april 2 juni 12 juni
  2012 22 februari 8 april 17 mei 27 mei
  2013 13 februari 31 maart 9 mei 19 mei
  2014 5 maart 20 april 29 mei 8 juni
  2015 18 februari 5 april 14 mei 24 mei
  2016 10 februari 27 maart 5 mei 15 mei
  2017 1 maart 16 april 25 mei 4 juni
  2018 14 februari 1 april 10 mei 20 mei
  2019 6 maart 21 april 30 mei 9 juni
  2020 26 februari 12 april 21 mei 31 mei
  2021 17 februari 4 april 13 mei 23 mei
  2022 2 maart 17 april 26 mei 5 juni
  2023 22 februari 9 april 18 mei 28 mei
  2024 14 februari 31 maart 9 mei 19 mei
  2025 5 maart 20 april 29 mei 8 juni
http://www.waarompasen.nl/wanneer-is-het-pasen/
Lees meer...
 
 
 
e
 
 
 
Wanneer we het niet beter wisten,
dan hadden we beslist gedacht,
dat er geen hoop meer was voor Jezus,
geen leven na Zijn lijdensnacht.
Maar 't grootste wonder aller tijden,
Zijn opstanding, heeft ons geleerd,
dat Hij na dit afschuw'lijk lijden
in glorie heeft getriomfeerd.

Mijn lieve kind, ook in jouw nachten
zul je wel eens vertwijfeld zijn,
wanneer het drukkend kruis zo zwaar is,
je hart verscheurd wordt door de pijn.
En toch wil ik je innig raden:
Houd moed! God heeft het laatste woord
en schoner dan het gouden zonlicht
Zijn kracht de duisternis doorboort.

Wanneer we het niet beter wisten,
dan dachten jij en ik bij leed
dat onze Vader in de hemel
Zijn kinderen misschien vergeet.
Doch wees getroost, Die heeft bewezen
dat Hij van kruisen kronen maakt,
laat ook jouw levensnacht verdwijnen,
zodat een nieuwe dag ontwaakt.

Frits Deubel
 
 
 
 
 
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl