The Cross
Categorieën
The Cross!
 
 
 
 
 
 
 
Jezus Christus is voor onze zonden
aan het kruis gegaan.
Zijn Bloed heeft gevloeid 
op het kruis van Golgotha
en  reinigt jou van al je zonden
en besmeurdheid van deze wereld.
 
Dit betekent dat
als je je leven aan de Here Jezus geeft
Hij je schoonwast met Zijn Bloed.
als je wilt
 ontvang je dan de Heilige Geest
en zul je voor altijd
 Zijn Eigendom zijn.
Eeuwig leven zul je ontvangen,
 als je voor Jezus kiest.
 
Ieder mens komt voor deze keuze te staan.
De keuze voor Jezus die leven geeft
of de keuze voor de hel, die net zo reeel is.
 
Wat kies jij?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door het Bloed van Jezus :       
                                     
- ben ik verlost uit de handen van de duivel.
- zijn al mijn zonden vergeven
- wordt ik voortdurend gereinigd
   van alle zonde.
- vernieuwd alsof ik nooit gezondigd had
- ben ik  heilig gemaakt,
   apart gezet voor God.
- heb ik de vrijmoedigheid om in de
  Tegenwoordigheid van God te komen.
 Arend
 
Als we onze knieen buigen
en ons hart overgeven aan Hem
worden we echt vrij
en kunnen we Hem
aanbidden
met heel ons hart.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieve Here God en Vader,
 
Ik wil vandaag
 met mijn leven bij U komen.
Ik wil vergeving vragen
 voor mijn zonden.
Alle zonden die ik,
in mijn leven zonder U,
heb begaan .
Here Jezus, ik wil U aannemen
 als mijn persoonlijke Redder en Verlosser.
Dank U dat U ook voor mijn zonden
stierf aan het kruis.
Ik wil mijn hart voor U openen.
Wilt U door Uw Heilige Geest
in mijn hart komen wonen
 en mij vernieuwen van binnenuit.
Leer mij om U te volgen
 en te gehoorzamen.
Leer mij Uw woord
 te lezen en te begrijpen.
Ik leg mijn leven
 van nu af aan in Uw hand.
Amen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jezus heeft Zijn leven gegeven
 
 Jezus is Opgestaan uit de dood.
 
En heeft Overwonnen.
 
Uit liefde voor ons
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Laatste reacties
Het wonder van het kruis
 
 
 
 
 

                                   Het wonder van het kruis

Wilkin van de Kamp heeft het indrukwekkende boek ” Het wonder van het kruis” geschreven over de laatste achttien uur voordat Jezus stierf.

In dit boek wordt op indringende wijze beschreven wat Jezus in de laatste achttien uur voor zijn sterven heeft doorstaan. In het bijzonder worden de zeven momenten beschreven waarop het bloed van Jezus vloeide, waardoor de zeven wonderen van het kruis in ons leven kunnen plaatsvinden.’
 
Hier volgt een samenvatting van de zeven wonderen van het kruis:
 
 
1e  Wonder van vergeving
Jezus ging ‘s nachts vaak naar de Olijfberg om in de tuin van Gethsemané te bidden. (Lucas 21:37) Gethsemané betekent olijfpers. In deze boomgaard met olijfbomen wordt Hij, vlak voor zijn sterven, zeer bedroefd en bang. Dodelijk beangst staat er in Lucas 22:44. Daar staat ook dat zijn zweet wordt als bloeddruppels die op de aarde vallen.
 
Waarom was Hij zo bang?
 
In Lucas 22 lezen we dat Jezus Christus aan zijn Vader vraagt een beker weg te nemen. Welke beker is dit? Dit is de beker gevuld met Gods toorn door de zonden van de mensen. Galaten 5:19-21 vertelt welke zonden: overspel, ontucht, vuiligheid, losbandigheid, afgoderij en spiritisme, haat, ruzie, onenigheid, sektarisme, jaloezie, dronkenschap, enz. enz. Jezus, de man zonder zonde, dronk aan het kruis de beker tot de bodem leeg.
Zo identificeert Hij zich met onze zonden, zodat wij gerechtvaardigd kunnen worden.
Jezus geeft ons een nieuwe beker. De beker van vergeving. (Matt. 26:27-28)
Iedereen mag uit die beker drinken om vergeving van zonden te ontvangen.
Belijd je zonden en…… God is getrouw en rechtvaardig om je de zonden te vergeven en je te reinigen van alle ongerechtigheid. (1 Joh. 1:9)
Ben je bereid om je eigen levensbeker, gevuld met alle verkeerde dingen die je hebt gedaan en al je nare ervaringen, aan Jezus te geven?
 
2e en 3e Wonder van verlossing en reiniging

Het bloed van Jezus verlost ons van elke aanklacht en schuld.
Jezus wordt in het geheim voor de Joodse Raad geleid. Van te voren staat het vonnis al vast, (Matt. 26:3-4) Jezus moet dood! Zo wordt Gods plan voor de mensheid uitgevoerd; het belangrijkste moment in de wereldgeschiedenis. In zijn eigen lichaam heeft Hij onze zonden op het kruishout gedragen, opdat wij afsterven aan de zonden en gaan leven voor de gerechtigheid. Door zijn offer heeft Jezus onze zonden uitgewist. Onze zonden hangen aan het kruis!  Het bewijsstuk, ons strafblad wat ons schuldig verklaarde is aan het kruis gespijkerd.
Veel mensen worstelen met schuldgevoelens, ook al heb je zonden en misstappen uit het verleden beleden. Beleden zonden zijn vergeven zonden!
Jezus is onschuldig veroordeeld. Hij nam de aanklacht die tegen jou was ingediend op zich.
Hij liet zich slaan, Zijn baardharen werden uitgetrokken.
Voor de tweede en derde keer bloedde de Here Jezus. Daardoor zijn we verlost van de aanklacht en schuld en vindt er reiniging van ons geweten plaats (Hebr. 9:14), zodat we God kunnen dienen. God denkt niet meer aan onze zonden. (Jer. 31:34)
 
 4e Wonder van Genezing
 
De Joden brengen Jezus bij de Romeinse gezagsvoerders in Israël die beide getuigden van de onschuld van Jezus. Toch laat Pilatus Hem geselen. In het Grieks staat hier Paideuo, wat betekent “een lesje leren”.
Een gesel bestond uit een kort handvat met twee leren riemen. Aan de uiteinden daarvan zaten loden kogels of voetwortelbeentjes van een schaap. Hiermee werd je huid stuk geslagen van je schouder tot je kuiten. Je had na een geseling praktisch geen huid mee over en je spieren waren ernstig gekneusd. Zonder medische hulp bezweek je aan een geseling binnen enkele uren tot dagen.
Door de geseling liet Jezus zijn lichaam verwoesten. In de geselslagen, die zijn lichaam verwoestten, werden al onze ziekten op Hem gelegd. Zo werd de Here Jezus “vertrouwd” met elke verwoestende en ongeneeslijke ziekte. Al onze ziekten en pijnen werden op Hem gelegd. In zijn onmenselijke verminking ligt onze bovennatuurlijke genezing!
Door zijn striemen bent u genezen. (1 Petrus 2:24) De opdracht die de Here Jezus Christus geeft aan de gelovigen is: Leg je handen op de zieken en zij zullen genezen (Marcus 16:17-18). Wij bidden, Jezus geneest.
 
5e Wonder van bevrijding

Jezus wordt gekroond met een doornenkroon.
Doornen zijn het teken van de vloek. Toen de mens ongehoorzaam werd aan God, werd de aarde vervloekt en bracht zij doornen en distels voort. (Gen. 3:14-19)
Een vloek is het gevolg van zonde. Dat kunnen zonden zijn uit ons eigen leven, maar ook van ons voorgeslacht. Voorbeelden uit de Bijbel van oorzaken van vloeken zijn:
 • Occulte zonden, zoals afgoderij;
 • Seksuele zonden, zoals incest, verkrachting, ongeoorloofd en onnatuurlijk geslachtsverkeer;
 • Onschuldig bloed vergieten, zoals moord, zelfmoord en abortus;
 • Bedrog zoals, diefstal, fraude, oplichting enz.;
 • Het verachten van je ouders.
God heeft het beste met ons voor. God heeft ons geluk, vrede en voorspoed voor ogen.
Vloeken zoals ziekten, onvruchtbaarheid, armoede, mislukkingen etc. komen niet van God.
Jezus heeft weer gebloed, nu veroorzaakt door de doornenkroon. De doornen drongen in zijn schedelhuid, toen de soldaten er met een rietstok op sloegen.
Jezus Christus is niet alleen aan het kruis gestorven voor onze zonden, maar Hij heeft ook geleden voor de gevolgen van de zonde. Hierdoor kunnen we in absolute vrijheid leven. In Gal. 5:13 staat dat wij geroepen zijn om vrij te zijn.
 
6e Wonder van verzoening
 
Verzoening is: Degene die jij iets schuldig bent, iets anders ter vervanging aanbieden om de schuld op te lossen.
De kruisiging is een zeer pijnlijke doodstraf. Jezus is in onze plaats gestorven en heeft zich geheel vrijwillig laten kruisigen. Zijn polsen en voeten werden doorboord met vierkante spijkers, zo werd Hij vastgeslagen aan het kruis. De pijnlijke strijd die hierop volgt is zeer groot. Door de lijdensweg van bloedverlies, uitdroging, mishandeling, slaaptekort etc. wordt het een regelrechte hel. Als iemand aan zijn polsen hangt, zakt het lichaam door de zwaartekracht naar beneden. Door de spanning op je armen en schouders worden je ribben naar boven getrokken, waardoor je op maximale inademingstand komt te staan. Na tien minuten krijg je het erg benauwd. Door het zuurstoftekort krijg je giftige stoffen in je lichaam, waardoor je vreselijke spierpijnen krijgt. Door op je voeten te gaan staan, stel je de verstikking nog even uit. Dit veroorzaakt hevig pijnen, waardoor je na een tijdje weer door je knieën zakt. Pas als je volledig uitgeput bent sterf je aan verstikking.
Maar het is zijn onvoorwaardelijke liefde die Jezus aan het kruis hield.
Jezus houdt onvoorwaardelijk van jou. Zelfs aan het kruis zegende Hij.
Jezus geeft aan het eind van drie uren van duisternis zijn leven. Het is dan ’s middags drie uur, het moment dat normaal gesproken een lam werd geofferd in de tempel. Niemand ontneemt Jezus zijn levensgeest, maar Hij legt hem zelf in de handen van zijn Vader.
Op dat moment scheurt in de tempel het voorhangsel van boven tot beneden. God zelf heeft de weg naar de troon weer vrijgemaakt. Het wonder van verzoening.
 
Waarom was dit nodig?
 
In Jesaja 59:2 staat: Uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en God.
Zonde heeft tot gevolg dat je moet sterven. God geeft ons het geschenk van eeuwig leven in eenheid met Jezus Christus. Als je gelooft in Jezus Christus en in het werk wat Hij heeft gedaan, dan ben je niet langer ten dode opgeschreven.
 
7e Wonder van wedergeboorte

Als Jezus zijn leven aan het kruis heeft afgelegd, komen de soldaten even later controleren of  Hij gestorven is. Bij de beide misdadigers breken ze de benen, zodat ze niet langer kunnen gaan staan, waardoor ze binnen een kwartier zullen stikken. Als ze bij Jezus komen breken ze zijn benen niet, maar één van de soldaten pakt een speer en steekt hem in zijn zij. In de grondtekst staat pleura, dat is borstbeen. De speer raakt een rib.
Toen Eva werd geschapen nam God een rib uit Adam. Nu wordt er weer een rib geraakt en Jezus bloed voor de 7e keer. Er komt, net als bij een geboorte, water en bloed uit. Dit duidt op het wonder van de wedergeboorte.
We zijn een nieuwe generatie van Gods kinderen. We zijn niet langer slaaf van de zonde, maar hebben een nieuwe identiteit in Jezus Christus.
Jezus stierf voor onze zonden. Hij deed echter nog veel meer.
 • Hij schenkt vergeving;
 • Hij verlost ons van de aanklacht;
 • Hij reinigt onze gedachten;
 • Hij geneest ons van alle ziekten;
 • Hij bevrijdt ons van elke vloek in ons leven;
 • Hij verzoent ons met God, daardoor kunnen wij leven;
 • Hij schenkt ons nieuw leven vanuit Zijn identiteit.
‘Het Wonder van het Kruis (De laatste achttien uur voor Jezus’ sterven)       
Auteur: Wilkin van de Kamp   (Bron: www.risifree.nl)
 

Reacties

Jan Prins op 29-09-2015 22:02

Ik citeer nooit uit boeken van andere mensen. Ik citeer uit het Woord van God. Ik weet wat voor een geldwolf en charlatan en oplichter Wilkin van de Kamp met zijn zogenaamde Vrij-Zijn vrienden is; en ik kan me niet eens voorstellen, dat je hem adoreert, want adoreer je deze mensen, dan kom je ook samen met hen in de afgrond tercht!!

Jan Prins op 29-09-2015 22:02

Ik citeer nooit uit boeken van andere mensen. Ik citeer uit het Woord van God. Ik weet wat voor een geldwolf en charlatan en oplichter Wilkin van de Kamp met zijn zogenaamde Vrij-Zijn vrienden is; en ik kan me niet eens voorstellen, dat je hem adoreert, want adoreer je deze mensen, dan kom je ook samen met hen in de afgrond tercht!!

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl