The Cross
Categorieën
The Cross!
 
 
 
 
 
 
 
Jezus Christus is voor onze zonden
aan het kruis gegaan.
Zijn Bloed heeft gevloeid 
op het kruis van Golgotha
en  reinigt jou van al je zonden
en besmeurdheid van deze wereld.
 
Dit betekent dat
als je je leven aan de Here Jezus geeft
Hij je schoonwast met Zijn Bloed.
als je wilt
 ontvang je dan de Heilige Geest
en zul je voor altijd
 Zijn Eigendom zijn.
Eeuwig leven zul je ontvangen,
 als je voor Jezus kiest.
 
Ieder mens komt voor deze keuze te staan.
De keuze voor Jezus die leven geeft
of de keuze voor de hel, die net zo reeel is.
 
Wat kies jij?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door het Bloed van Jezus :       
                                     
- ben ik verlost uit de handen van de duivel.
- zijn al mijn zonden vergeven
- wordt ik voortdurend gereinigd
   van alle zonde.
- vernieuwd alsof ik nooit gezondigd had
- ben ik  heilig gemaakt,
   apart gezet voor God.
- heb ik de vrijmoedigheid om in de
  Tegenwoordigheid van God te komen.
 Arend
 
Als we onze knieen buigen
en ons hart overgeven aan Hem
worden we echt vrij
en kunnen we Hem
aanbidden
met heel ons hart.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieve Here God en Vader,
 
Ik wil vandaag
 met mijn leven bij U komen.
Ik wil vergeving vragen
 voor mijn zonden.
Alle zonden die ik,
in mijn leven zonder U,
heb begaan .
Here Jezus, ik wil U aannemen
 als mijn persoonlijke Redder en Verlosser.
Dank U dat U ook voor mijn zonden
stierf aan het kruis.
Ik wil mijn hart voor U openen.
Wilt U door Uw Heilige Geest
in mijn hart komen wonen
 en mij vernieuwen van binnenuit.
Leer mij om U te volgen
 en te gehoorzamen.
Leer mij Uw woord
 te lezen en te begrijpen.
Ik leg mijn leven
 van nu af aan in Uw hand.
Amen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jezus heeft Zijn leven gegeven
 
 Jezus is Opgestaan uit de dood.
 
En heeft Overwonnen.
 
Uit liefde voor ons
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Laatste reacties
Het kruis
 
 
 
 
 
 
Het kruis is het teken van de christenen.

Wat aan het kruis plaatsvond, heeft miljoenen mensen veranderd.

De inhoud van de kruisiging van Jezus Christus is het kernpunt van het christelijk geloof. Dat kernpunt wordt "redding" of "verlossing" genoemd.

Daarmede wordt bedoeld, dat mensen voor eeuwig gered kunnen worden of anders gezegd eeuwig zullen leven.

De meeste mensen kennen het verhaal van de kruisiging. Is het niet uit de Bijbel, dan wel door de vele films, kunstuitingen of boeken, die er aan gewijd zijn. Maar begrijpelijk roept het ook vragen op. Vragen, die in de richting sturen, dat het kruis eerder een vergissing lijkt. Iemand, die sterft aan een kruis, lijkt geen overwinnaar maar een verliezer. Toch pretenderen christenen juist dat Jezus aan het kruis overwon. Zoiets verdient enige uitleg.

De dood van Jezus Christus was namelijk onderdeel van het plan van God om mensen te redden. Ver voor Jezus’ tijd hebben de profeten al voorzegd dat zoiets zou gaan gebeuren. Jesaja, een van de bekendste profeten, wijdt een heel hoofdstuk aan het plaatsvervangend lijden (hfdst 53) en de laatste profeet vóór Jezus, Johannes de Doper verwijst naar Jezus als "Het offerlam van God! Hij neemt de schuld van de wereld op Zich". (Johannes1:29)

Maar waarom een kruisiging? Het kruisigen was een zeer wrede manier van executeren. De wreedheid richtte zich hierop, dat de veroordeelde het maximum aan pijn onderging, zonder ontsnapping in een verlichting door de dood. Voorafgaand aan de kruisiging was er dan nog de marteling van het geselen, waardoor de lichaam er als een geploegd veld uitzag, zoals dat in Psalm 129 jaren voor Jezus al werd opgetekend.
Naakt werd de veroordeelde dan aan het kruis gehangen, doormiddel van ijzeren spijkers, die door de polsen en enkels werd geslagen. Het gevolg hiervan was, dat de veroordeelde nooit in een pijnvrije houding kwam. Of hij hing aan zijn polsen, of hij steunde op zijn enkels. Ademhalen alleen al, kostte enorme pijnen. Spieren gingen verkrampen. Insecten kwamen op het bloed af. De wonden en de zon, wind en kou veroorzaakten enorme koorts. Om de dood te bespoedigen braken de Romeinen de benen van de veroordeelden, zodat ze niet langer meer konden steunen op de enkels en het ademhalen zo goed als onmogelijk werd.
Zo’n kruisiging vond plaats op een publieke plek, met het doel de mensen af te schrikken. De mensen ten tijde van Jezus wisten precies wat een kruisiging inhield. Men schat dat de Romeinen zo’n 39.000 mensen in de eerste eeuw in Palestina hebben gekruisigd.

Wat maakt de kruisiging van Jezus Christus dan anders? Het antwoord ligt in wat er zich nog in de onzichtbare, geestelijke wereld afspeelde bij Jezus’ dood. Op het eerste gezicht lijkt het een gewone kruisiging, maar geestelijk vonden er enorme belangrijke zaken plaats. Deze werden zelfs zichtbaar in een zonsverduistering en aardbeving, zodat een Romeinse hoofdman zei: "Waarlijk, dit is een Zoon van God". (Mattheüs 27:54)
Wat precies gebeurde er dan?
Het feit dat Jezus zich vrijwillig overgaf aan dit lichamelijke lijden is al nauwelijks te bevatten. Jezus zelf heeft daarover gezegd dat er geen grotere liefde is, dan wanneer iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden (Johannes 15:13). Maar Jezus ging nog verder. Op weg naar en aan het kruis bood Jezus zich aan als offerlam, om de zonder van de wereld weg te nemen. Hij die niets fout had gedaan, nam alle fouten van alle mensen op zich en liet de straf die daarvoor staat op zich komen. Hij stierf dus niet alleen voor alle mensen. Het oordeel van God over de zonde, of fouten, van mensen kwam op Jezus. Hij stierf in plaats van alle mensen. Hij stierf voor jou en mij.
Doordat Jezus al veroordeeld werd, worden wij niet meer geoordeeld, maar mogen we vergeving ontvangen en weer met God een relatie aangaan.
Als iemand gelooft dat Jezus voor hem of haar gestorven is, dan staat die relatie met God weer open.

Onderstaan volgen een aantal teksten uit de Bijbel over de kruisdood van Jezus Christus en wat Hij heeft gedaan aan het Kruis:

Johannes 1:12
Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven..

Romeinen 5:6-8
Zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijner tijd voor goddelozen is gestorven. Want niet licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven – maar misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven – God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.

1 Corinthiërs 15:3,4
Want vóór alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften..

2 Corinthiërs 5:21
Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.

Efeziërs 1:7
En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade..

1 Petrus 2:24
Die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen.

1 Petrus 3:18
Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen

Het " Kruis " voor ons .

Sommige mensen zullen zich afvragen:
 
"Kon God ons niet gewoon vergeven, zonder dat Jezus daarvoor moest sterven?" Zo’n stelling klinkt best wel aannemelijk, zeker wanneer je er van uitgaat dat God liefde is. Liefde vraagt toch niet zulke offers? Maar zo’n antwoord gaat volkomen voorbij aan het gewicht van de betekenis van de kruisdood van Jezus.
Naast dat God liefde en genadig is, is Hij ook heilig en rechtvaardig.

Voorbij gaan aan de heiligheid en rechtvaardigheid van God is God kleineren.
God heeft de mensen lief, dat is waar. En Hij wil niets liever dan hen genadig zijn. Maar God is ook heilig. En zijn heiligheid gaat niet samen met zonde. Zonde en heiligheid gaat net zo min samen als water en vuur.
Of het water verdamp óf het vuur gaat uit. Zo is het ook met heiligheid en zonde. Of de heiligheid wordt besmeurd of de zonde verteert. In deze context spreekt de Bijbel erover dat God een verterend vuur is. Met andere woorden, een mens met zonde zou verteerd worden door Gods heiligheid.
Zo is het ook met Gods rechtvaardigheid. Zijn rechtvaardigheid eist dat overtredingen veroordeeld dienen te worden. Rechtvaardigheid, die overtredingen tolereert, heeft geen bestaanrecht. Bij rechtvaardigheid behoort veroordeling en straf.

Wat Jezus nu deed aan het kruis was het volgende: hij nam alle zonde van de wereld op zich, zoals de profeet Johannes al voorzegd had met de woorden: "Kijk, het offerlam van God! Hij neemt de schuld van de wereld op Zich". Dat was zijn vrijwillige keuze. Hij deed om tegemoet te komen aan Gods heiligheid en rechtvaardigheid.
Aan het kruis wordt Jezus dan ook geconfronteerd met Gods heiligheid wanneer hij het uitroept: "Eli, Eli, lama sabachtani? Dat is: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?" En een totale verlatenheid en afwijzing Jezus ten deel valt. God, zijn Vader, keert zich af van Hem, omdat Hij zonde geworden is. Die afwijzing heeft Jezus op zich genomen, zodat jij en ik ons nimmer meer verlaten behoeven te voelen door God.
Aan het kruis wordt Jezus ook geconfronteerd met Gods rechtvaardigheid. Ieder jaar werd voor Gods volk een zondoffer geslacht. Een lammetje dat de zonde van het volk voor dat jaar verzoende met God. Nu werd Jezus zelf dat offerlam. Niet voor een keertje, maar om voor eens en altijd het probleem van de straf voor de mensen te dragen.

Door zijn dood aan het kruis staat de weg nu open voor ieder mens om in contact te komen met Gods liefde en genade. Het is zijn liefde dat God niet ingreep ten behoeve van zijn Zoon. Is de marteldood van Jezus al afschrikwekkend voor een mens om te aanschouwen, hoeveel te meer voor een almachtige God en Vader, die zijn schuldloze zoon gemarteld ziet worden? En door toe te staan dat zijn Zoon plaatsvervangend de straf draagt, heeft God een genadevolle manier voor de mens geopend om met Hem een liefdevolle relatie aan te gaan.

Johannes 3:16
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Johannes 4:9
Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.
 


Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl